วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ
 
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความชำนาญได้มาตรฐาน สามารถใช้ความรู้และทักษะนั้นอย่างเหมาะสม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของสังคม มีความถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านจริยธรรมและวิชาการ การฝึกอบรมประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ ทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย และทักษะในการทำหัตถการทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
2. กำหนดสภาวะการทำงานที่เหมาะสมเพื่อธำรงสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีกรอบภาระงานที่เหมาะสมในระหว่างการฝึกอบรม โดยมีระบบซึ่งกำกับดูแลให้ผู้รับรับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามลำดับขั้น สร้างอุปนิสับการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการวินิจฉับ ในการรักษา และพัฒนาการตัดสินใจการวางแผนการรักษาและการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม
4. จัดให้มีการประเมินความรู้ของผู้ที่จะสำเร็จการฝึกอบรม เพื่อการสอบวุฒิบัตร
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรแล้ว เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ
7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้
8. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
9. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ
 
มาตรฐานความรู้ความชำนาญของศัลยแพทย์ยูโรวิทยา
เพื่อให้แพทย์ซึ่งผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ความสามารถ มีเกณฑ์มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการบริการสาธารณสุขของประเทศ
1. การดูแลรักษาผู้ป่วย 
2. ความรู้และทักษะหัตถกรรมทางเวชกรรม
3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง
5. วิชาชีพนิยม
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ