วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น " โรงเรียนแพทย์ชั้นนำในระดับโลก "
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์ และวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาเพื่อความเป็นนานาชาติ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการองค์กร และ บุคคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค
                                             โปร่งใส และ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ผลิต บัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และ ครูแพทย์ที่มีคุณภาพและมี
                                             สำนึกต่อสังคม
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างความแข็งแกร่งทางงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ที่ชี้นำ และ
                                              เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการทางวิชาการ การบริการทางการแพทย์
                                              เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ การเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมในส่วนต่างๆขององค์กร และระหว่าง
                                             องค์กรกับประชาชนทั้งใน และ นอกประเทศ