ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2556

Date: 
13-04-13

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครั้งที่ 25)

วันที่ 4-7 เมษายน 2556 

สถานที่ : โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

       

        ในปีนี้มีอาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จุฬาฯ เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการหลายฉบับ ได้แก่

นพ.อดิสรณ์ สร้อยสุวรรณ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เสนองานวิจัย

 

พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เสนองานวิจัยเรื่อง "Characteristic of Ureteral Stent Encrustation in Non-stone Forming Patients"

 

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เสนองานวิจัยเรื่อง "Correlation Evaluation of a New Visual Prostatic Symptom Score (VPSS) and the International Prostatic Symptom Score (IPSS) in Thai Men with Lower Urinary Tract Symptoms"

 

นพ.ศรันย์ ลิมปิวรรณ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 เสนองานวิจัยเรื่อง "Outcome of Ureteral Reimplantation for Pediatric Primay Vesicoureteral Reflux : 5 Year Experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital"

 

พญ.ประพรพิม อุตมโชติ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 เสนองานวิจัยเรื่อง "Outcome of Hypospasias Surgery in Urology Department, King Chulalongkorn Memorial Hospital in 2003-2012"

 

และยังมีศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จุฬา ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ 2 รางวัล คือ

1. นพ.ภาสกร อำนาจตระกูล ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้รับรางวัล "โชติ พานิชกุล" จากการเสนอรายงานผู้ป่วยดีเด่น

 

2. นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัล "สิริ-อุดม" จากการเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบวีดีทัศน์ดีเด่นเรื่อง "Modified Koyanagi Urethroplasty : Experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital"