ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2557

Date: 
03-05-14

การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครั้งที่ 26)

วันที่ 24-27 เมษายน 2557 

สถานที่ : โรงแรมเดอะ ไซน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

       

        ในปีนี้มีแพทย์ประจำบ้านของหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จุฬาฯ เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการหลายฉบับ ได้แก่ 

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4 เสนอผลงานเรื่อง "Predictive Factors for Postoperative Complications in Radical Nephrectomy for Renal Cell Carcinoma" 

 

พญ.วิศา อเนกมุจลินท์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4 เสนอผลงานเรื่อง "The Outcome of Soft Silicone Drains in Reducing the Shoulder Tip Pain after Laparoscopic Adrenalectomy"

 

นพ.ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 เสนอผลงานเรื่อง "Additional Pain Control during Extracorporeal Shocckwave Lithotripsy (ESWL) Using Etorixoxib, Randomized-control Trial"

 

และยังมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะจุฬา ได้รับรางวัลทางวิชาการดังนี้

พญ.วิศา อเนกมุจลินท์ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ไพฑูรย์ คชเสนี" จากผลงานวิจัยเรื่อง "The Outcome of Soft Silicone Drains in Reducing the Shoulder Tip Pain after Laparoscopic Adrenalectomy"

 

นพ.พิมพ์พล หงษ์ทอง ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ "โชติ พานิชกุล" จากการเสนอรายงานผู้ป่วย (case report) ดีเด่น

 

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง "สิริ-อุดม" จากการนำเสนอวีดีทัศน์เรื่อง "Abdominoplasty in Prune-belly Syndrome: Monfort Technique"