ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ

Date: 
09-11-13

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม 2556 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ

2. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  5  ธันวาคม  2556 

 

          ทางโครงการจะมีการประชุมเผยแพร่ความรู้ ,  มีการซักถามประวัติ,  ตรวจร่างกาย,  ตรวจทางทวารหนัก และ เจาะหาระดับ serum PSA   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ   ประชากรที่ได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจหาระดับ serum PSA  จำนวน  150  ท่าน  ในวันที่  5  ธันวาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 18 และ ภปร. ชั้น 6   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับบัตรคิว  ที่ตึก ภปร. ชั้น 18

 

         08.30 น. - 08.45 น. ประธานกล่าวเปิดงานโดย  “ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย”

 

         08.45 น. - 09.40 น. การบรรยาย  

1. เรื่อง “บันทึกความทรงจำจากผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต”  (15 นาที) โดย   อ.นพ.มนินธ์   อัศวจินตจิตร์

2. เรื่อง “บันทึกความทรงจำจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก”  (15 นาที) โดย   อ.นพ.กมล    ภานุมาตรัศมี

3.  IPSS    (15  นาที) โดย อ.นพ.ชนธีร์   บุณยะรัตเวช

 

         09.40 น. – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

        10.00 น. - 11.00 น. คนไข้ลงไปรับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6  ตามบัตรคิว โดยบัตรคิว หมายเลข 1- 70  จะลงไปรับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6 ก่อน  ส่วนหมายเลข  71 - 150  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ ภปร. ชั้น 18 หรือดูนิทรรศการตามชั้นอื่นๆ

 

        11.00 น. – 12.30 น. บัตรคิวหมายเลข 71 - 150  รับการตรวจที่ ภปร. ชั้น 6

 

Call center  :  086-036-0217

โทรลงทะเบียนได้เวลา 08.00 น. -16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

(รับลงทะเบียน จำนวน  150 ท่าน)