คณะผู้เชี่ยวชาญ

เวลาออกตรวจ
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of Sponsored Training in Urology, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Research Fellowship, Osaka University, Japan
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Clinical Fellowship in Endourology, SGH, Singapore
Research Fellowship in Endourology, WGH, United Kingdom

เวลาออกตรวจ

วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
ผศ.นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of completion in the AUA Microsurgery program, Houston, Texas, USA
Clinical Fellowship, Klinik Fur Urologie, Der Universitat Wien, Austria

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Research Fellowship in Sexual Medicine and Urology, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
อ.นพ.ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
Diploma of European Board of Urology
Guess doctor in Department of Neurourology unit, University Hospital of Innsbruck, Austria
Guess doctor in Department of Pediatric Urology, University Hospital of Innsbruck, Austria
Guess doctor in Department of Pediatric Urology, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz, Linz, Austria

เวลาออกตรวจ

วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
ผศ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Research Fellowship, Center of Laparoscopic and Robotic Surgery, Glikman Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA

เวลาออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
ผศ.(พิเศษ) นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Research Fellowship in Endourology, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA

เวลาออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 8.30-12.00 น.
อ.นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
อ.นพ.พีร์ พบพาน
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.