คณะผู้เชี่ยวชาญ

เวลาออกตรวจ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of sponsored training in Urology, Royal College of Surgeon of England, United Kingdom
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุล
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of research fellowship, Osaka University, Japan
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ รัชชานนท์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of clinical fellowship in endourology, SGH, Singapore
Certificate of research fellowship in endourology, WGH, United Kingdom

เวลาออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารย์นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of completion in the AUA Microsurgery program, Houston, Texas, USA
Certificate of clinical fellowship in urology, Klinik Fur Urologie, Der Universitat Wien, Austria

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารย์นายแพทย์กวิรัช ตันติวงษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of research fellowship in sexual medicine and urology, University of California, San Francisco, USA

เวลาออกตรวจ

วันพุธ เวลา 9.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์นายแพทย์ชนธีร์ บุณยะรัตเวช
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป, แพทยสภา
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
Diploma of European Board of Urology
Guess doctor in Department of Neurourology unit, University Hospital of Innsbruck, Austria
Guess doctor in Department of Pediatric Urology, University Hospital of Innsbruck, Austria
Guess doctor in Department of Pediatric Urology, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz, Linz, Austria

เวลาออกตรวจ

วันจันทร์ เวลา 9.00-12.00 น.
วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์นายแพทย์กมล ภานุมาตรัศมี
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา
Certificate of research felloship, Center of Laparoscopic and Robotic surgery, Glikman Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA

เวลาออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารย์นายแพทย์มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, แพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น.