Urochula

นายแพทย์วันชัย นัยรักษ์เสรี
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายแพทย์สันติ โรจน์ศตพงศ
ศัลยแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ระวิทย์ ศมาวรรตกุล
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล
ศัลยแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร
นายแพทย์วงศา กองสวัสดิ์
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
รองศาสตราจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์พิเชฎฐ์ กรัยวิเชียร
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า (รพ.ทหารเรือบุคคโล) กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์สุเทพ พัชรตระกูล
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิรักษ์ สันติงามกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแพทย์วิทยา ชุนหวัฒนา
ศัลยแพทย์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

Pages